Inženiring


PRIPRAVLJALNA DELA

 • Priprava projektnih nalog za vse vrste objektov,
 • Priprava razpisne dokumentacije,
 • Priprava pogodb za izvedbo del,
 • Pridobivanje in analiza ponudb,
 • Svetovanje investitorjem v zvezi z optimizacijo postopkov in stroškov.


PROSTORSKA PLANSKA DOKUMENTACIJA (OPPN, DPN)

 • Vodenje in koordinacija študij variant s predlogom najustreznejše variante,
 • Vodenje in koordinacija investicijske dokumentacije,
 • Vodenje in koordiniranje strokovnih podlag,
 • Vodenje in koordiniranje okoljske dokumentacije,
 • Vodenje in koordiniranje planske dokumentacije (OPPN, DPN),
 • Sodelovanje v celotnem postopku in v vseh fazah priprave planske dokumentacije.


PRIDOBIVANJE UPRAVNIH DOVOLJENJ

 • Analiza planske dokumentacije ter stanja v prostoru,
 • Svetovanje naročnikom
 • Organizacija, vodenje in koordiniranje vseh vrst načrtov v okviru projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij,
 • Organizacija in vodenje revizij in recenzij,
 • Priprava vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • Svetovanje v zvezi z odmero komunalnega prispevka,
 • Pridobivanje gradbenega dovoljenja in zastopanje investitorjev v upravnem postopku.


VODENJE IN IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:

 • Priprava dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
 • Vodenje in priprava predinvesticijske zasnove (PIZ)
 • Vodenje in priprava investicijskih programov (IP).


ZASTOPANJE INVESTITORJEV V ČASU IZVAJANJA DEL

 • Zastopanje investitorjev v času izvajanja del,
 • Vodenje in koordinacija projektov za izvedbo del,
 • Izvajanje recenzijskih pregledov,
 • Izvajanje gradbenih nadzorov,
 • Vodenje in koordinacija izdelave projektov izvedenih del,
 • Priprava vlog za pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • Priprava gradiv in sodelovanje na tehničnih pregledih.
Home Inženiring