Reference

DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ

 1. Obvoznica Gorenja vas vključno lokalne poti in parkirišča, investitor Direkcija RS za ceste,
 2. Ureditev križišča regionalnih cest Murska Sobota - Gaj, investitor Direkcija RS za ceste,
 3. Ureditev vozišča na R3-710/1292 Maribor - Vurberg - Ptuj, investitor Direkcija RS za ceste,
 4. Ureditev vozišča in parkirišč na državni cesti Bizeljsko - Orešje, investitor občina Brežice,
 5. Ureditev križišča za LC na Okroglo, investitor Občina Naklo,
 6. Ureditev LC skozi Podbrezje, investitor Občina Naklo,
 7. Ureditev vozišča za sanacijo državne ceste Gorenja vas - Lučine, investitor Direkcija RS za ceste,
 8. Načrt voziščnih konstrukcij za OPPN Gača, investitor Gorenjska gradbena družba,
 9. Rekonstrukcija LC Leskovec - Cerod, investitor Mestna občina Novo mesto,
 10. Ureditev državne ceste na G1-6/338 Postojna - Pivka (most Prestranek), investitor Direkcija RS za ceste,
 11. Načrt voziščnih konstrukcija za rekonstrukcijo LC 295052 in LC 295053 Zalog - Straža (obvoznica), investitor Mestna občina Novo mesto,
 12. Ureditev križišča na LC 295081 Zalog - Volavče, investitor Mestna občina Novo mesto,
 13. Ureditev vozišča na LC Obrh - Žalovče, investitor Občina Šmarješke Toplice,
 14. Ureditev LC Predmost - Hotavlja, investitor Občina Škofja Loka,
 15. Ureditev vozišča na državni cesti Velike Lašče - Nova vas, investitor Občina Velike Lašče,
 16. Načrt voziščne konstrukcije za ureditev infrastrukture v gospodarski coni Zalog, investitor Občina Straža,
 17. Ureditev vozišča in izvedba pločnikov pri Iskri v Semiču, investitor Občina Semič,
 18. Ureditev vozišča in izvedba pločnikov ob LC Zajčji vrh – Dolž, investitor Mestna občina Novo mesto,
 19. Ureditev vozišča in izvedba pločnikov ob G1-218/1211 Metlika – Podzemelj skozi naselje Grm, Občina Metlika,
 20. Novelacija dimenzioniranja voziščne konstrukcije za obvozno cesto skozi Mali Orehek, investitor Mestna občina Novo mesto,
 21. Ureditev križišča na R3-672/1337 Impoljca - Zavratec, investitor Občina Sevnica,
 22. Ureditev vozišča na R3-642/1360 Ig - Lj. Peruzzijeva, investitor Direkcija RS za ceste in MO Ljubljana,
 23. IDP za Obvoznico Brežice (30 odsekov in deviacij), investitor Občina Brežice in DRSC,
 24. Ureditev vozišča na LC 426 111 Veliki Gaber - Bič, investitor Občina Trebnje,
 25. Ureditev para avtobusnih postajališč ob G2-105/0256 Novo mesto - Metlika (Bušinja vas), investitor Občina Metlika,
 26. Ureditev vozišča na LC Družinska vas - Bela cerkev, investitor Občina Šmarješke Toplice,
 27. Modernizacija JP Zlati rep - Škrlovica, investitor Občina Ribnica,
 28. Načrt VK - alternativni predlog - reciklaža za glavno cesto Bača - Dolenja Trebuša, investitor Direkcija RS za ceste,
 29. Modernizacija Ravnikarjeve ulice, investitor Mestna občina Novo mesto,
 30. Ureditev JP Mlaka (Ribnica), investitor Občina Ribnica,
 31. Ureditev vozišča na R3-676/2204 skozi Trebež, investitor Občina Brežice,
 32. Ureditev krožišča na R1-210/1077 Škofja Loka, investitor Spar,
 33. Ureditev vozišča na R3-671/2237 Križaj - Podbočje - Šutna, investitor Občina Kostanjevica,
 34. Modernizacija JP na Muljavi, investitor Občina Ivančna Gorica,
 35. Ureditev vozišča na R1-219/1242 TO Bukošek, Cerjak, investitor Elektro Krško,
 36. Ureditev vozišča na odseku 5831 Podturn - Dolenjske Toplice, investitor Občina Dolenjske Toplice,
 37. Modernizacija JP 853921 in JP 853922 Lipovec – Makoše, investitor Občina Ribnica.

 


 

INŽENIRING

PROSTORSKA PLANSKA DOKUMENTACIJA

 1. Lokacijski načrt za avtocesto Vrba - Peračica, inženiring do uredbe o LN, investitor DARS d.d.,
 2. Lokacijski načrt za avtocestni priključek Podtabor, inženiring do uredbe o LN, investitor DARS d.d.,
 3. Strokovne podlage in lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo, inženiring do uredbe o LN, investitor DARS d.d.,
 4. Študija variant za hitro cesto Koper - Dragonja, Inženiring do potrditve najustreznejše variante, investitor DARS d.d.,
 5. Lokacijski načrt za hitro cesto Jagodje - Lucija, inženiring do uredbe o LN, investitor DARS d.d.,
 6. Strokovne podlage za študijo variant za državno cesto od AC A1 do meje z Republiko Avstrijo (3. razvojna os-sever), inženiring do potrditve faze predloga DPN, investitor DARS d.d.,
 7. Študija variant in državni prostorski načrt za novo glavno cestno povezavo G2-108 Hrastnik - Zidani Most in deviacijo G1-5 Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče, inženiring do potrditve faze predloga DPN, investitor Direkcija RS za ceste,
 8. Državni prostorski načrt in strokovne podlage za kamionski terminal pred novim vhodom v pristanišče Koper, inženiring do uredbe, investitor Luka Koper d.d.
 9. Državni prostorski načrt, okoljsko poročilo in strokovne podlage za celovito ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, inženiring do uredbe, investitor Luka Koper d.d.
 10. Državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline - 3. razvojna os južni del, inženiring do faze predloga DPN, investitor Direkcija RS za ceste.

GRADNJA OBJEKTOV

 1. Rekonstrukcija lokalne ceste skozi naselje G. Stara vas, inženiring do gradbenega dovoljenja, investitor Občina Šentjernej,
 2. Rekonstrukcija lokalne ceste skozi v Cerovem Logu, inženiring do gradbenega dovoljenja, investitor Občina Šentjernej,
 3. Ureditev parkirnih in zelenih površin Keko - Varicon v Žužemberku, inženiring do uporabnega dovoljenja, investitor Keko Varicon d.o.o.,
 4. Poslovno stanovanjski objekt Kovačič, inženiring do gradbenega dovoljenja, privatni investitor,
 5. Poslovno stanovanjska cona Kolodvor, inženiring do gradbenega dovoljenja, privatni investitor,
 6. Razširitev hotelskega kompleksa v  Šmarjeških Toplicah, inženiring do gradbenega dovoljenja, investitor Terme Krka d.o.o.,
 7. Adaptacija gradu Otočec, inženiring do gradbenega dovoljenja, naročnik Terme Krka d.o.o.,
 8. Prizidek hotelu Kristal v Dolenjskih Toplicah, inženiring do gradbenega dovoljenja, investitor Terme Krka d.o.o.,
 9. Dozidava boksov za skladiščenje kamnitega agregata v asfaltni bazi Senožeče, inženiring do uporabnega dovoljenja, investitor CPK d.d.
 10. Rekonstrukcija asfaltne baze, inženiring do gradbenega dovoljenja, investitor CPK d.d.,
 11. Projekt Edison, Inženiring v projektnem timu za vodenje gradenj v okviru projekta, investitor Revoz d.d.

IZDELAVA PROJEKTNIH NALOG

 1. Izdelava projektnih nalog za ceste, naročniki občine, DRSC, privatni investitorji,
 2. Projektna naloga za izdelavo PGD in PZR za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko - Hodoš sklop A,  naročnik Direkcija za vodenje investicij JŽI,
 3. PGD in PZR za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko - Hodoš, sklop B, ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš, naročnik Direkcija za vodenje investicij JŽI,
 4. Projektna naloga za izdelavo idejnega projekta (IDP) rekonstrukcije ceste G2-104/1136 Kranj - Spodnji Brnik,  od km 0.000 do km 1.900, naročnik Lineal d.o.o.
 5. Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za Vaskularni inštitut, investitor Avelana d.o.o.,
 6. Priprava vzorca za projektne naloge za izvedbene načrte, naročnik DRSC
 7. Priprava projektnih nalog za izdelavo izvedbenih načrtov, naročnik DRSC .

 


 

LEGALIZACIJE

 1. Legalizacija proizvodnega objekta, inženiring do gradbenega dovoljenja, naročnik privatni investitor,
 2. Legalizacija stanovanjskih objektov, inženiring do gradbenega dovoljenja, naročniki privatni investitorji,
 3. Legalizacija gospodarskih objektov, inženiring do gradbenega dovoljenja, naročniki privatni investitorji,
 4. Legalizacija zidanic, inženiring do gradbenega dovoljenja, naročniki privatni investitorji,
 5. Sprememba gradbenih dovoljenj, inženiring do gradbenega dovoljenja, naročniki privatni investitorji.

 


 

PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBENIH NAČRTOV

 1. Ureditev funkcionalnih površin ob objektu Lekarna Fužine, PGD, PZI, PID, investitor Lekarna Ljubljana,
 2. Ureditev počivališča Topovlje ob državni cesti Soteska - Šentrupert, PID, investitor Direkcija RS za ceste,
 3. Ureditev priključkov na AC Šentilj - Koper: odstranitev CP Fram in Dramlje, PID, investitor DARS,
 4. Hodniki za pešce na ob državni cesti Velike Lašče - Nova vas, PZI, investitor Občina Velike Lašče,
 5. Ureditev severnega platoja Revoz z izvedbo dostopne ceste in parkirišč, PGD, PZI, PID, investitor Revoz d.d.,
 6. Zaprtje intervencijskih prehodov srednjega ločilnega pasu AC in HC - 10 prehodov na omrežju avtocest RS, PID, investitor DARS,
 7. Zunanja ureditev za Čistilno napravo Trboje, PGD, investitorja Občina Kranj in Občina Šenčur,
 8. Montažno krožno križišče - MKK Valeta, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 9. Preplastitev Šmarje Sap - Grosuplje, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 10. Preplastitev Unec - Logatec, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 11. Montažno krožno križišče - MKK Rotonda, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 12. Preplastitev Vosek - Jurovski dol, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 13. Preplastitev Črmošnjice - Črnomelj, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 14. Preplastitev Imeno - Meja RH, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 15. Montažno krožno križišče - MKK Kočevje, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 16. Preplastitev Podpeč - Rakitna, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 17. Preplastitev Škofljica - Turjak, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 18. Preplastitev Rašica - Male Lašče, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 19. Montažno krožno križišče - MKK Ilirska Bistrica, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 20. Montažno krožno križišče - MKK Šmarje, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 21. Preplastitev Postojna - Pivka, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 22. Preplastitev Sp. Pohanca - Kapele, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 23. Montažno krožno križišče - MKK Arja vas - Žalec, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 24. Preplastitev Rogatec, Izvedbeni načrt, investitor Direkcija RS za ceste,
 25. Preplastitev R2-421/2506 Ručetna vas - Štrekljevec,  investitor Direkcija RS za ceste,
 26. Preplastitev R1-234/1280 Dole - Šentjur,  investitor Direkcija RS za ceste,
 27. Preplastitev R2-419/1205 Šentjernej - Kostanjevica,  investitor Direkcija RS za ceste,
 28. Montažno krožno križišče - MKK Cerknica,  investitor Direkcija RS za ceste,
 29. Montažno krožno križišče - MKK Kamnik na R1-225/1359 Duplica - Kamnik v km 0.610,  investitor Direkcija RS za ceste,
 30. Preplastitev R3-745/4116 Janežovci - Dolge njive,  investitor Direkcija RS za ceste,
 31. Modernizacija R2-424/1166 Orešje/Sevnici-Planina,  investitor Direkcija RS za ceste,
 32. Preplastitev RT-908/1383 Mojstrana - Vrata od km 1.340 do km 2.570,  investitor Direkcija RS za ceste,
 33. Sanacija vozišča na R3-646/1195 Grosuplje - Ivančna Gorica od km 10.150 do km 11.600,  investitor Direkcija RS za ceste,
 34. Preplastitev R3-646/1196 Grosuplje - Ivančna Gorica od km 0.000 do km 0.200,  investitor Direkcija RS za ceste,
 35. Preplastitev R3-749/8616 Vosek - Jurovski dol od km 7.800 do km 8.605,  investitor Direkcija RS za ceste,
 36. Montažno krožno križišče - MKK Grosuplje na R3-646/1444 Cikava - Grosuplje v km 1.647,  investitor Direkcija RS za ceste,
 37. Preplastitev R2-445/349 Senožeče - Štorje,  investitor Direkcija RS za ceste,
 38. Preplastitev R1-205/1026 Divača - Lokev - Lipica,  investitor Direkcija RS za ceste,
 39. Preplastitev RT-934/6840 Lipica - Lokev,  investitor Direkcija RS za ceste,
 40. Preplastitev RT-907/1102 Zg. Radovna - Dovje,  investitor Direkcija RS za ceste,
 41. Montažno krožno križišče - MKK Lesično na R2-432/1282 v km 0.000,  investitor Direkcija RS za ceste,
 42. Montažno krožno križišče - MKK Kozje na R2-432/1282 v km 5.110,  investitor Direkcija RS za ceste,
 43. Preplastitev R1-219/1240 Golobinjek - Bistrica
 44. Sanacija vozišča na R2-409/1374 Logatec - Žiri,  investitor Direkcija RS za ceste,
 45. Preplastitev R1-213/1366 Pudob - Babno polje,  investitor Direkcija RS za ceste,
 46. Sanacija vozišča na R3-640/1373 Rakek - Logatec,  investitor Direkcija RS za ceste,
 47. Preplastitev R3-644/1357 Šentjakob - Domžale,  investitor Direkcija RS za ceste,
 48. Sanacija vozišča na R1-216/1367 Ivančna gorica - Krka,  investitor Direkcija RS za ceste,
 49. Sanacija vozišča na R3-647/1368 Mlačevo - Rašica,  investitor Direkcija RS za ceste,
 50. Sanacija vozišča na R1-216/1178 Črmošnjice - Črnomelj,  investitor Direkcija RS za ceste,
 51. Preplastitev R1-215/1163 Mokronog - Boštanj,  investitor Direkcija RS za ceste,
 52. Montažno krožno križišče - MKK Krško 1,  investitor Direkcija RS za ceste,
 53. Montažno krožno križišče - MKK Krško 2 (Vipap) ,  investitor Direkcija RS za ceste,
 54. Preplastitev R2-437/268 Šentilj - Pesnica,  investitor Direkcija RS za ceste.

IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA BANKO CESTNIH PODATKOV

 1. Rondo Tomačevo s priključnimi cestami, investitor Družba za avtoceste v RS,
 2. Zahodna ljubljanska obvoznica Celovška - Koseze, investitor Družba za avtoceste v RS.

RECENZIJE IN REVIZIJE

 1. Recenzija strokovnih podlag za pripravo državnega prostorskega načrta za celovito ureditev pristanišča v Kopru, investitor Luka Koper d.d.,
 2. Recenzija gradbenega in metodološkega dela študije variant in predinvesticijske zasnove za cestno povezavo Šentjur - Dobovec,
 3. Recenzija PGD za rekonstrukcijo asfaltne baze Senožeče, investitor CPK d.d.,
 4. Revizije načrtov Dimenzioniranja voziščnih konstrukcij, investitorji Direkcija RS za ceste, Občine in privatni investitorji,
 5. Revizije Geološko geotehničnih poročil, investitorji Direkcija RS za ceste, Občine in privatni investitorji,
 6. Recenzije poročil s področja ocenjevanja stanja (OCV, FWD meritve, WIM meritve, SCRIM) za leta 2011, 2012.
Home Reference Dimenzioniranje VK